Aarhus Skytteforening

ASF 1942

I sommeren 1942 blev trafikassistent Børge Jensen og korrespondent Karl Westerholm forflyttet til Århus. Her fandt de ud af, at der ikke var nogen DDSG&I tilknyttet skytteforening. De drøftede tidligt på efteråret mulighederne for oprettelsen af en afdeling af DDSG&I i Århus. Efter forskellige samtaler med Overbestyrelsen, søgte de forbindelse med lidt ældre personer for oprettelse af et udvalg. Her kom de i kontakt med politikommissær Poul Rasmussen, byrådsmedlem maskinmester Ernst Winterberg samt overofficiant C. Niemann.

Efter en del yderligere forhandlinger, avisomtale og anden propaganda, indkaldtes der til stiftende generalforsamling den 27. oktober, 1942 kl. 20.00. Forud for generalforsamlingen afholdtes et offentligt møde, hvor den fungerende formand bød velkommen, og hvor kaptajn Gabel Jørgensen holdt en mandig og varmtfølende tale om skyttesagen og forsvarssagens betydning for nationens frie bestående. Derefter blev forevist Overbestyrelsens “Skyttefilm” samt hærfilm.

Ved den derpå følgende stiftende generalforsamling, redegjorde Børge Jensen for det forberedende arbejde. På forslag af kontorchef Oluf Nielsen med flere, valgtes det siddende udvalg til foreningens første bestyrelse. Formand Poul Rasmussen, næstformand Børge Jensen, kasserer Ernst Winterberg, skydelærer C. Niemann og sekretær Karl Westerholm. Suppleanter blev civildommer Unmarck Larsen og vognmand Niels Kjær. Revisorer kontorchef Knud Liitzen og assurandør Peter Ruge. Revisorsuppleant bogholder Peter Due Nielsen.

De Danske Skytte- Gymnastik- og Idrætsforeningers Århus afdeling (Århus Skyttekreds).

I løbet af november måned lykkedes det at låne nogle 1889 geværer og karabiner hos Hærens depoter. Arbejdet startede med en instruktionsdag i Håndværkerforeningen under ledelse af E. Lumbye Andersen. Se billedet.

Første instruktion med gevær M89 under ledelse af Lumbye Andersen i gården ved 15 meter banen i Paradisgade.

Med udgangen af december måtte sekretæren Karl Westerholm sige farvel, da han blev forflyttet.

ASF 1943

Allerede den 1. februar måtte næstformanden Børge Jensen forflytte til København. Ved det første møde indtrådte Unmarck Larsen og Niels Kjær i bestyrelsen.

På et bestyrelsesmøde vedtog man at sende 2-3 mand til et kursus i København. Foreningen betaler, hvad rejsen koster 31,20 kr. Man havde hørt om, at der skulle bygges en skydebane ved Fiskerhuset til Århus Skiveskydnings Selskab. Generalforsamlingen 28. maj. Formanden omtalte de store besværligheder, der havde været siden starten, 20 salonrifler havde man måtte aflevere efter ordre fra værnemagten.

Der er mulighed for foreningen at komme til at skyde ved Fiskerhuset for en leje af 150,00 kr. Det er Skiveskydnings Selskabets menig, også at bygge et hus til ca. 8000,00 kr. . Heraf skulle foreningens andel blive 2000,00 kr., som man kunne købe i aktier af 50,00 kr.

Man købte en cal. 22 riffel til 110,00 kr. og oplyste, at der var yderligere 2 rifler på vej, således man havde 3 stk.

Der forelå et forslag om at udvide bestyrelsen til 9 mand, men resultatet blev 7 mand. Formanden Poul Rasmussen genvalgt, Richter Mikkelsen ny kasserer, genvalgt blev Winterberg og Niels Kjær, nyvalg til Gebauer og Simonsen.

Der blev senere på året indkøbt et salongevær til 22,50 kr.

Foreningens første afslutning på en skydning fandt sted på Fiskerhuset den 12. september, og man begyndte i Håndværkerforeningen hver søndag formiddag fra den 19. september.

På grund af de dårlige tider, måtte formanden Poul Rasmussen sige fra og blev umiddelbart herefter forflyttet til Esbjerg.

I slutningen af 1943 opdagede man, at der var en forening mere i Århus med samme navn. Da DDSG&I forlangte, at man skulle skifte navn til nytår, måtte bestyrelsen tage ansvaret og opgive navnet Aarhus Skytteforening, og så få det godkendt på den kommende generalforsamling.

ASF 1944

Der blev holdt mange møder om udendørs skydebaner, og et udvalg, med Kjær i spidsen, havde set på et areal ved Hørhaven, hvor der kunne blive 10 x 250 m baner. Disse baner kunne måske laves som beredskabsarbejde efter krigen, men den daværende respæsentant for DSkyU var kun interesseret i 50 m og 15 m ved den nye Stadionsbygning.

23. Maj. Man måtte konstatere, at det ikke var muligt at fravriste kasseren, hverken penge eller regnskab, hvorefter man ville melde handlingen til politiet.

Kjær blev genvalgt og Vagn Walde blev kasserer og nyvalg af Lumbye Andersen og P. Friis.

Der blev søgt om en fane fra Danmarkssamfundet. Skovstyrelsen havde godkendt forslaget om banerne ved Hørhaven, og sagen gik i byrådet.

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 5. november blev de nye love vedtaget.

Den 2. december blev Håndværkerforeningen sprængt i luften, hvorved keglebane, festsal og meget mere blev gjort ubrugeligt i længere tid.

ASF 1945

Generalforsamling den 11. februar. Formanden oplyste, at man havde set på flere områder til skydebaner ved Grumstolen og på Langenæs.

Der blev stillet forslag om en geværfond, dette vedtoges.

Kjær genvalgtes, og de øvrige valg var genvalg af Lumbye Andersen, Unmarck Larsen og K. Gebauer.

Den 25. marts blev forholdene helt umulige, og man besluttede at gemme medlemslister på et sikkert sted sammen med de aktiver, foreningen ejede. Derefter at ophøre med aktiviteter til krigen var slut. Den 5. maj var friheden kommet, og den 31. maj samledes bestyrelsen igen, og her kunne formanden oplyse, at han havde fået tilsagn om at låne nogle tyske geværer og tilhørende ammunition.

Der var blevet givet tilladelse til at skyde på Vestereng, men kun på 150 m.

Formanden kunne den 16. november oplyse, at 110 medlemmer havde skudt på Vestereng og brugt ca. 11.000 patroner.

Man ville begynde med 200 m og 300 m på Skæring Skydebaner den 2. december, og hvis man kunne få nogle salonrifler, ville man skyde 50 m på Vestereng.

Der var, blandt nogle medlemmer, ønsket om at dyrke terrænsport, men da man skulle have tilmeldinger, var der kun 5, der meldte sig.

ASF 1946

28. Januar. Formanden kunne oplyse, at ca. 50% af de danske skytter havde deltaget i kampen med værnemagten, og ud af de mange blev 397 taget i fangenskab og 57 faldt i kampen.

Skydningerne på Skæring foregik med rutebil og på laddet af en lastbil, hvor man tog barnevogne med mere med til skydning, der varede det meste af en dag. Der deltog i gennemsnit ca. 60 hver gang. Valgene; Vagn Walde og P. Friis genvalgt, og Skjoldborg indgik som suppleant og nyvalgt blev Frede Nielsen. I perioden havde K. Gebauer trukket sig, og her var Sv. Rasmussen indtrådt.

Det blev oplyst, at alle tyske våben skulle afleveres. Det blev vedtaget at indvie den nye fane, man havde fået af Danmarkssamfundet, den 28. marts i Østergades Forsamlingsbygning med efterfølgende kaffebord, som deltagerne selv skulle betale med 2,30 kr.

Der blev søgt om 25 geværer og 5000 patroner hos regionen, for at kunne opretholde skydningerne på Skæring. Der blev givet afslag på den ønskede ammunition, så vi måtte vente, til de svenske geværer dukkede op. Der var blevet forhandlet med Sverige om at hjælpe de danske skytter med lån af nogle tusinde model 96. Skydningerne fortsatte med de lånte geværer, og dem vi havde liggende. Den 11. august deltog vi for første gang i Amtsskydningen i Skanderborg, og med 10 mand blev det til en 2. plads.

Det var også i 1946 at alle de rifler, vi havde liggende, skulle registreres på et gråt kort, og samtidig skulle alle lånte tyske geværer afleveres.

De svenske rifler var nu ankommet, og fordelingen blev sat en riffel til hver 5. skytte og 50 patroner. Vi skulle betale en leje af 7,00 kr. og patronerne kostede 18 – 5 øre for hylstret. Foreningen har modtaget 25 stk., og efter en del diskussion uddeles der 20 af dem til de medemmer, der mødte flittigst op. Man skulle så finde en tre/fire stykker at skyde med, så det var om at finde nogen, der ikke kom ret tit.

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 17. oktober vedtog forsamlingen at bygge egne 200 m baner på Kolkjærgaard. Dermed besluttede man ikke at gå ind i Fiskerhusprojektet til omkring 150.000 kr.

Fanen »luftes« Valdemarsdag

ASF 1947

På generalforsamlingen den 28. januar trak Unmark Larsen sig og i stedet blev Rud Marcussen valgt og genvalg for Stjer og Svend Rasmusen. Formanden blev genvalgt med akklamation. Rasmus Askløv og borgmester Unmarck Larsen blev udnævnt til æresmedlemmer.

Det første Landsstævne efter krigen skulle afholdes i Odense, der var mange fra Århus med til dette.

Fra Landsstævnet i Odense 1947
Fra venstre Niels Kjær,
nr. 3 Svend Rasmussen og nr. 6 Rud Marcussen.

Den 23. august afholdt man indvielse af de første baner på Kolkjærgaard. Det lykkedes også at få en parkeringsplads ved 200 m banen. Formanden forsøgte at købe en barak ved Tirstrup flyveplads, men det viste sig, den var solgt to gange.

ASF 1948

Generalforsamling den 27. januar. Genvalg af Walde, Frede Nilsen og P. Friis. Man besluttede, at få sat gang i gravearbejdet på de sidste 5 baner inden 1. maj.

ASF 1949

Den 4. januar besluttede man at indmelde sig i Jyllands Skytte Forbund med 15 mand.

Ved generalforsamlingen den 26. januar var alle valg genvalg. Rud Marcussen, Sv. Rasmussen og A.V.S. Stjer og formanden.

Man opfordrede medlemmerne til at møde op på Kolkjærgaard til foråret, hvor det nye skydehus skulle rejses.

DSB Skytteklub forespurgte, om man måtte leje baner hver lørdag, det kunne man ikke ifølge lejekontrakten, men man kunne melde sig ind for et 1/2 år i sommertiden.

ASF 1950

Vagn Walde og Frede Nielsen genvalgt og Møller Nielsen nyvalgt. Huset på Kolkjærgaard var nu færdigt.

ASF 1951

Generalforsamlingen den 29. januar. Marcussen og Stjer genvalgt. Nyvalg af R.K. Jørgensen. Kjær meddelte, at han var udpeget til at bringe Fiskerhus banerne i orden.

ASF 1952

Generalforsamlingen den 29. januar ønskede Walde ikke genvalg og nyvalgt blev Gravengård, V. Jensen og Otto Reimers.

Den 28. oktober fylder ASF 10 år, og der indbydes til fest, flæskesteg og is samt musik af 2 mand. Pris 6,50 kr.
ASF 1953

Generalforsamling den 29. januar. Der var blevet lidt uro i bestyrelsen og til valget stillede Rud Marcussen op imod Niels Kjær og skæbnen ville, at Marcussen fik 15 og Kjær kun 14 stemmer. Frede Nielsen, Albert Thomsen og K. Jeppesen valgt.

Foreningens æresmedlem Rasmus Askløv var død i løbet af året.

ASF 1954

Generalforsamling den 27. januar. Genvalg til Sv. Andersen, Herbert Madsen og Otto Reimers.

J. Hvirring og J.E. Rasmussen udnævntes til æresmedlemmer.

J.E. Rasmussen eftergav foreningen resten af lånet på 1000,00 kr.

Samme år måtte man aflevere de svenske geværer. Derfor købte man 2 stk. M52.

ASF 1955

Generalforsamling den 26. januar. Rud Marcussen meddelte, at han ikke kunne fortsætte, hvorefter Frede Nielsen blev valgt til formand.

Kaj Jeppesen og Albert Thomsen genvælges. Nyvalgt Niels Brygger.

J. E. Rasmussen dør.

ASF 1956

Ved generalforsamlingen den 30. januar ville Herbert Madsen ikke fortsætte og Niels Møller blev nyvalgt. Genvalg til Otto Reimers og Sv. Andersen. Der var igen diskussion om 50 m banerne på Kolkjærgaard, som skulle have været bygget for mange år siden. Det blev foreslået, at tage imod tilbuddet om, at benytte DSB’s baner ved Frichs.

Det var også dette år, hvor 15 m banen i Håndværkerforeningen var i fare, for den nye vært var ikke indstillet på at gøre banerne brugelige. Men ved politiets hjælp fik man en ordning, så foreningerne selv forestod renoveringen af 15 m banerne, og med hjælp fra Århus Skyttekreds, Christiansbjerg, Frichs og Trolle blev anlægget gjort brugeligt.

ASF 1957

Ved generalforsamlingen den 28. januar måtte formanden desværre meddele, at han ikke kunne henvise til forhandlingsbogen, for den var ikke ført i det forløbne år, blandt andet fordi sekretæren arbejdede i en anden by.

Frede Nielsen genvalgt til formand, og efter et veto fra Herbert mod genvalg af Brygger og Albert Thomsen, blev der en afstemning og udfaldet blev R.K. Jørgensen, Knud Anders Jensen, Skjerning og Niels Brygger.

Man vedtog at stille 50 m banerne i bero og benytte DSB’s baner.

ASF 1958

Ved generalforsamlingen den 17. februar blev der genvalg af R. K. Jørgensen, Niels Møller og Sv. Andersen.

Den store gennemgående reparation af markørgraven på Kolkjærgaard var blevet sat i gang, fordi den ikke kunne holde året ud uden at falde sammen.
ASF 1959

Frede Nielsen blev genvalgt ved den årlige generalforsamling den 29. januar. Nyvalg af Herbert Madsen og P. Bundgaard og genvalg af Skjerning. Desværre har foreningen stadig det problem, at for få melder sig til arbejdet på skydebanen.

ASF 1960

Kun 16 medlemmer var mødt til generalforsamlingen den 6. februar, vel nok det mindste antal nogensinde. Genvalgt blev R.K. Jørgensen og Niels Møller. Ole Kofoed indtrådte i stedet for Sv. Andersen.

Den 31. august opstod der en del uro omkring formanden Frede Nielsens arbejde eller mangel på samme, han forlangte at tre navngivne bestyrelsesmedlemmer skulle forlade bestyrelse, hvis kan skulle genvælges.

Efter flere møder, der tilspidsede situationen, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober. Det blev en varm affære, hvor beskyldningerne røg i luften. Det resulterede i, ved punktet valg af formand, som mødet drejede sig om, at der blev opstillet en modkandidat til R.K. Jørgensen, der fik 23 stemmer og Frede Nielsen fik 3 stemmer og 5 sedler var blanke. De tre medlemmer, som Frede Nielsen ønskede ud, blev alle genvalgt og nyvalgt blev Albert Thomsen.

Man besluttede at foreslå Halmstad Skyttegilde en hjemmebaneskydning på 15 meter.

ASF 1961

Efterveerne fra den ekstraordinære generalforsamling smittede af på den ordinære den 9. februar, idet 4 af bestyrelsesmedlemmerne tog deres gode tøj og gik. P. Bundgaard, Herbert Madsen og Skjerning. R. K. Jørgensen blev genvalgt og nyvalgt blev Niels Brygger, Freddy Thomsen og John Johansen. Genvalg af Ole Kofoed.

Man vedtog at fremstille et medlemsblad med Ole Kofoed og Freddy Thomsen som udgivere.

Man besluttede at indbyde Halmstad Skyttegilde til et besøg i Århus den 12. august.

Ved den afholdte frokost på hotel Prinsen lørdag aften, benyttede man lejligheden til at hædre forhenværende formand, Niels Kjær, med udnævnelsen til æresmedlem af ASF, som tak for det store arbejde, han havde lagt i foreningen.

ASF 1962

Der var mødt 20 til generalforsamlingen den 24. januar, og der måtte igen nyvalg til, idet Ole Kofoed ikke ønskede at forsætte. Som afløser blev K. Frederiksen valgt og genvalg af Albert Thomsen og Niels Møller. Da Freddy Thomsen trak sig uden for tur blev Tommy Krarup, som suppleant, trukket ind i bestyrelsen.

De to udtrådte ville gerne fortsætte med medlemsbladet.

Der blev drøftet genbesøg hos Halmstad i løbet af sommeren, og man skulle helst op på 25 for at få billige billetter.

ASF 1963

Den 30. januar afholdtes generalforsamlingen, hvor der var mødt 21 medemmer. Her mindedes man Niels Kjær , der var død.

De 25, der var taget til Halmstad, havde haft en dejlig tur, for de var til Skyttegildets 70 års dag. Valg af formand var genvalg, og det samme for Ole Kofoed og nyvalg af Arne Sollok, i stedet for Niels Brygger og John Johansen.

Det blev oplyst, at 15 m banerne i Håndværkerforeningen bliver lukket.

Man havde også selv nogle problemer med brug af vejen til 200 meter banen.

På grund af 15 m banen skulle lukkes, havde man fundet et sted på Tretommervej i Riss skov, hvor man kunne indrette 15 meter, og man besluttede sig for at bygge om.

Da man var ved at være færdig, kom der besked om, at lokalerne slet ikke måtte lejes ud, så der var lidt utilfredshed med det tilsagn.

Der var på det tidspunkt tale om en Christiansbjerg Hal, og foreningen stillede en garanti på 2500,00 kr.

ASF 1964

Antallet af medlemmer til foreningens generalforsamlinger ligger omkring 20, således også den 28. januar.

Der måtte man igen ud og finde 4 nye medlemmer. Nyvalg af Skriver Jensen, Henry K. Jensen og Bent Johansen. Palle Øm var tidligere indtrådt.

Den 29. april fik man arealet til en 50 meter bane synet, og når tegningerne forelå, ville de sikkerhedsregler komme, der skulle til for en 50 meter bane.

Den 11. maj ønskede R.K. Jørgensen at trække sig som formand, og man konstituerede Ole Kofoed til næste generalforsamling.

Turen til Halmstad skulle være en endags tur.

Der blev i 1964 også fundet en midlertidig løsning på 15 meter problemet med en bane i Tretorns bygning i Grønnegade, hvor alle de hjemløse skytteforeninger kunne være.

ASF 1965

Ved generalforsamlingen mødte 21 denne gang op den 4. februar. Ole Kofoed blev valgt som formand og nyvalg til Hans Jørgen Laursen og Poul Hubertz.

Den 6. december ekstra medlemsmøde, hvor 30 mødte op for at tage stilling til en ny 15 m bane på Tage Hansensgade i en nedlagt kulkælder. Der var enighed om, at så snart man vidste huslejens størrelse, at starte med opbygningen.

ASF 1966

Der var mødt 27 medlemmer til den ordinære generalforsamling den 31. januar.

Man mindedes Albert Thomsen, der var død.

Man havde haft store problemer med tyveri og brand på skydebanen hos Tretorn i Grønnegade, og nu var den for øvrigt brant.

Søren Jauquet, Bent Sørensen og Leo Hansen valgt. Låner 7000,00 kr. i amtet, og hvert bestyrelsesmedlem hæfter for et tusinde, og kan kun trækkes sig ud, hvis der er en anden, der vil overtage den forpligtelse.

Der skulle være rejsegilde på Thomas Nielsensgade 24. august, og officiel indvielse den 6. september kl. 19.30.

ASF 1967

På generalforsamlingen døn 25. januar findes det korteste referat, jeg har set. Formand genvalg Per Bach og Poul Andersen nyvalgt.

50 m banen godkendt med svellekonstruktion.

Kr. Vadgaard og H. Th. Nielsen udsætter begge en M52 til ungskytterne.

25 års jubilæet blev fejret med reception på 15 m banen kl. 15.00, og kl. 18.30 afholdtes jubilæumsfesten på Åby Kroen i Åbyhøj med 85 deltagere og gæster.

Aarhus Skytteforenings 25 års jubilæums reception.
T. Sterner, Halmstad og OIe Kofoed.

ASF 1968

Der var mødt 75 deltagere til generalforsamlingen den 22. februar, nok fordi der blev serveret et par stykker smørrebrød.

Valg af Søren Jaquet, Leo Hansen og Skriver Jensen. Man vedtog at lægge gulv i klublokalet på 15 meter banen.

Man holdt også en efterårsfest med 50 deltagere.

ASF 1969

Igen måtte man til formandsskifte, fordi Ole Kofoed ikke kunne afse mere tid.

Der var mødt 39 til generalforsamlingen den 20. januar. Flemming Torben blev ny formand og genvalg af Anker Kristiansen og Bent Sørensen. Nyvalg af Per Bruun, Troels Kristensen og Jørgen Mahler. Genvalg af Ole Kofoed og Uffe Christensen.

Der var forlydende om, at 200 meter banen skulle nedlægges om 2 år på grund af en vejføring. Foreningen blev optaget i SIKA. Samvirkende Idræts Klubber i Aarhus.

Fra terrænskydning på Samsø. Ole Kofoed kontrollerer sin riffel.

ASF 1970

39 var mødt op til generalforsamlingen den 28. januar. Jørgen Mahler genvalgt og ny kasserer Knud Petersen. Valg J. J. Kaalund, Friis Jensen og Freddie Kristensen.

ASF 1971

Af en eller anden grund blev der ikke skrevet referat af generalforsamlingen i januar. Dette er nedskrevet af formanden.

Flemming Torben genvalgt og ikke færre end 5 fra bestyrelsen trak sig. Bent Sørensen, Ole Kofoed, Børge Klint, Uffe Kristensen og Freddie Kristensen.

Efter nyvalgene trak man lod om 1 eller 2 års valg. Nyvalgt Per Bruun, Svend Borgbjerg, Kristen Overgaard, Kurt Glensnow og Frank Hansen.

ASF 1972

40 havde fulgt opfordringen til generalforsamlingen den 27. januar. Genvalg til Jørgen Mahler, Frank Hansen og Knud Petersen og nyvalg af Jørn Andersen.

Det vedtoges at indrette en luftbane og købe en luftriffel.

Formanden fremlagde de første tegninger af et eventuelt kommende skydehus på Møllevejen. Flemming Torben og Svend Rasmussen skulle udarbejde et forslag og overslag over ombygning. Tilmeldingen til en klubfest i foråret blev en fiasko med kun 2 tilmeldte. Dyrt at aflyse.

I september måtte man konstatere, at pistolskytterne ønskede at udtræde af ASF, men da man har et halvt år, inden en sådan kan træde i kraft, forbliver pistolskytterne.

ASF 1973

37 var mødt op til generalforsamlingen, hvor formanden blev genvalgt og det samme for Martin Kristensen, Svend Borgbjerg og P.S. Skriver.

Det blev oplyst, at Amtets selvejende institution ikke blev til noget, hvorimod Skytternes Hus bliver en realitet.

Man måtte konstatere, at en lukning af pistolafdelingen var nødvendig, fordi pistolskytterne havde meldt sig ind i DSB.

Aarhus Skyttekreds og Firmasporten blev lejer af 15 m banen.

ASF 1974

Man havde mistet 15 medlemmer og en lille trøst, at det ikke var ASF alene, der var gået tilbage. Formanden mente, at pistolskytterne var gået i DSB på grund af deres jubilæumsfest. Formanden gav også udtryk for, at man burde skifte hest, men det blev tilbagevist.

Genvalg af Jørgen Mahler og Frank Hansen. Nyvalgt Ole Kofoed.

Det store punkt på generalforsamlingen den 24. januar var en eventuel sammenslutning af DSB og ASF i Skytternes Hus.

Der var klaget over vildskud fra 200 meter banen, men man kunne tilbagevise, at det var skud.

ASF 1975

Generalforsamling den 29. januar. Svend Rasmussen og Svend Hvass var indbudt for at kunne besvare evt. spørgsmål i forbindelse med sammenslutningen.

Dirigenten Henry Laursen gjorde et godt stykke arbejdet med at få alle detaljerne frem.

Man nedsatte et udvalg på 3 fra hver forening. Fra ASF Flemming Torben, Frank Hansen og Jørgen Mahler.

ASF 1976

Sidste generalforsamling den 28.januar i ASF, hvor formanden omtalte det godt halve år, hvor de to foreninger havde kørt som en forening, og det store arbejde, der havde været i forbindelse med indretningen.

Som nyt medlem blev Benny Nielsen indvalgt i stedet for Per Andersen.

Der ville blive indkaldt til stiftende generalforsamling, når DSB havde besluttet det samme.